Statut stowarzyszenia


 

STATUT

Stowarzyszenie

DAR SERCA” w Opatówku

Cienia Druga 21, 62-860 Opatówek

NIP 9680991507

KRS – 0000047468

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „DAR SERCA” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§1

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – „Prawo
o stowarzyszeniach” (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 210) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedziba mieści się w miejscowości Opatówek.

 

§3

 

Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci, zgodnie z nazwą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

 

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie w niezbędnej liczbie do realizacji określonych celów.

 2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 

§5

 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§6

 

1. Celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego
i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

2. Cele Stowarzyszenia „Dar Serca” w Opatówku, będą realizowane poprzez organizowanie, uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, festynach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, zajęciach rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych mających na celu:

 1. polepszenie warunków życia osób niepełnosprawnych,

 2. organizowanie pomocy lekarskiej, rzeczowej i finansowej osobom niepełnosprawnym,
  a także prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 3. integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych,

 4. promowanie osiągnięć społecznych i gospodarczych osób niepełnosprawnych,

 5. tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i za granicą o zbieżnych celach
  i zadaniach,

 6. inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia,

 7. podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie,

 8. realizację lokalnych strategii rozwoju i opiniowanie projektów dotyczących spraw lokalnych oraz działań związanych z łamaniem barier architektonicznych,

 9. propagowanie wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród młodzieży idei etycznych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko,

 10. aktywizowanie różnorodnych form samopomocy, a zwłaszcza w stosunku do ludzi starszych
  i niepełnosprawnych, oraz udzielanie pomocy rodzinom z problemami,

 11. podejmowanie i uczestnictwo w działaniach promujących i upowszechniających idee niedyskryminacji i równouprawnienia kobiet,

 12. podejmowanie działań szkoleniowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, konsultacyjnych, wydawniczych i doradczych,

 13. działania na rzecz turystyki, rekreacji, krajoznastwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych,

 14. realizowanie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,

 15. działań na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,

 16. promocji i organizacji wolontariatu oraz działań w zakresie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.  

4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieńswa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej “osobami bliskimi”

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§7

 

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

§8

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta prawomocną uchwałą zarządu Stowarzyszenia.

2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

 

§9

 

Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

 

§10

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§11

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§12

 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§13

 

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:

a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz władz Stowarzyszenia,

b)aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

c)przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,

d) propagować idee Stowarzyszenia,

e)regularnie wnosić ustalone składki członkowskie.

 

§14

 

Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt . 1 lit. c i d oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 pkt . 2 lit. c i d oraz powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

 

§15

 

Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw określonych
w § 13 ust 1. pkt a i b. W momencie nadania godności członka honorowego może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od płacenia składek członkowskich.

 

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d)śmierci

e) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.

2. Ponadto członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków

3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 m-ca od dnia otrzymania uchwały.

 

§17

 

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek innego członka i wyłącznie w granicach wniosku.

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§18

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

 

§19

 

1. Kadencja Władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Decyzje w tej sprawie podejmuje organ, którego kooptacja dotyczy większością zwykłą w obecności co najmniej połowy składu tego organu.

 1. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te organy.  

WALNE ZGROMADZENIE

 

§20

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim:

a) w pierwszym terminie – co najmniej 50 % osób uprawnionych do głosowania,
w przypadku braku quorum Zarząd zwołuje ponownie Walne Zgromadzenie po upływie pół godziny, jednak nie później niż przed upływem 14 dni

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się
w sposób jawny. Sprawy osobowe rozpatrywane są w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej.

 

§21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

 

§22

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 4 – 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

5. Do kompetencji Zarządu należą:

a) wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika spośród członków Zarządu

b) realizacja celów Stowarzyszenia,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

d) sporządzanie planów pracy i budżetu,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i) przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§23

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja Rewizyjna większością zwykłą
w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§24

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c)dotacji i ofiarności publicznej.

§25

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

§26

 

1. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

2. Do reprezentowania stowarzyszenia we wszystkich innych niż majątkowe sprawach wymagana jest reprezentacja dwuosobowa, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§27 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§28

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.