O NAS

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony został przez Stowarzyszenie „Dar serca” z Opatówka, rozpoczynając swą działalność 03 lutego 2020r.
Siedzibą Warsztatu jest budynek byłej Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 21 (położony 4km od Opatówka).
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, otwartą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. W ramach zajęć realizowanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestniczy 25 osób dorosłych, o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy i wskazano uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę WTZ – kierownika, instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeutę, psychologa – zgodnie z utworzonymi indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii. Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest za środków PEFRON oraz Starostwa Powiatu Kaliskiego. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Podstawą prawną funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej 21 są:
– Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku,
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. nr 63, poz. 587 z dnia 25 marca 2004r.).

Celem działalności Warsztatu jest:
– wzrost poziomu samodzielności w życiu codziennym,
– poprawa kondycji psychofizycznej,
– utrzymanie oraz wzrost poziomu sprawności ruchowej uczestnika,
– edukacja oraz trening w zakresie umiejętności psychospołecznych, przyczyniający się do pobudzania oraz wzrostu aktywności społecznej,
– kształcenie umiejętności pomocnych w podjęcia zatrudnienia na rynku pracy chronionej,
– nauka aktywnego spędzania czasu wolnego,
-zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającego świata i nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac użytkowych i artystycznych.

Nasze cele realizujemy poprzez:
– zindywidualizowane działania terapeutyczno – rehabilitacyjne (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe)
– pomoc oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników, kadry Warsztatu oraz środowiska rodzinnego
– integrację społeczną poprzez aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym (ogniska, pikniki rodzinne, kiermasze, wycieczki, udział w imprezach okolicznościowych itd.)

Przyswajanie wiedzy orzaz umiejętności pomocnych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej, realizowane jest w następujących pracowniach terapeutycznych:

– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia hafciarsko – artystyczna
– pracownia technik różnych
– pracownia krawiecka
– pracownia komputerowo – muzyczna i fotograficzna

Zajęcia odbywają się w grupach 5-cio osobowych, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Warsztatu:

– instruktorów terapii zajęciowej
– psychologa
– fizjoterapeutę

Dodatkowo uczestnicy biorą udział w treningu ekonomicznym, w ramach którego z otrzymanych środków pieniężnych uczą się planowania, oszczędzania i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.